Spoločnosť Business Valuation Institute s.r.o. vznikla v roku 1997 a jej hlavným zameraním v začiatkoch bolo vedenie účtovníctva a poradenstvo v oblasti účtovníctva a daní. Spoločnosť bola zapísaná od roku 2008 do zoznamu znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, ale znalci ktorí v organizácii pôsobia majú dlhoročné skúsenosti s vypracovaním znaleckých posudkov v praxi a tiež v teoretickej a vedeckej oblasti.

doc. Ing. Anna Harumová, PhD

59912_159132930766272_5505245_n

Osobou zodpovednou za znaleckú činnosť spoločnosti Business Valuation Institute s.r.o. je doc. Ing. Anna Harumová, PhD., ktorá roky viedla alebo spolupracovala aj zo znaleckými ústavmi a podieľala sa aj na legislatívnej činnosti v oblasti znalectva formou spolupráce s Ministerstvom spravodlivosti. Menovaná je vysokoškolský pedagóg  a je autorkou viacerých publikácií zaoberajúcich sa znaleckou činnosťou, vrátane riešenia vedeckých projektov na uvedenú problematiku. Nezanedbateľná je aj jej spolupráca so zahraničím a to hlavne s Vysokou školu ekonomickou v Prahe, Inštitútom oceňování majetku v Prahe a Českou komorou odhadců majetku. Je jednou zo zakladateľov Slovenskej komory znalcov a niekoľko rokov robila prezidentku komory. Zaslúžila sa aj o vydanie Medzinárodných ohodnocovacích štandardov – šieste vydanie 2003 (International Valuation Standards).

evidenčné číslo 911 046
Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment
Odvetvie: 090100 – Účtovníctvo a daňovníctvo
Odvetvie: 090300 – Kontroling

 

 

Všetci znalci znaleckej organizácie majú bohaté skúsenosti s vypracovaním znaleckých posudkov v odbore a odvetví:

Odbor:                              510000 – Ekonomika a podnikanie

Odvetvie:                         510101 – Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Znalci znaleckej organizácie:

Ing. Eva Vachová
Ing. Eva Vachováevidenčné číslo 914 147

Odbor: 090000 – Ekonómia a manažment
Odvetvie: 090100 – Účtovníctvo a daňovníctvo
Odvetvie: 090400 – Financie

Ing. Igor Jirkovský
Ing. Igor Jirkovskýevidenčné číslo 914 472

Odbor: 370000 – Stavebníctvo
Odvetvie: 370901 – Odhad hodnoty nehnuteľností
Odvetvie: 371002 – Odhad hodnoty stavebných prác

Ing. Viliam Záň
Ing. Viliam Záňevidenčné číslo 913 871

Odbor: 030000 – Doprava cestná
Odvetvie: 030301 – Nehody v cestnej doprave
Odvetvie: 030402 – Odhad hodnoty cestných vozidiel
Odbor: 39000 – Strojárstvo
Odvetvie: 390400 – Stroje a zariadenia na všeobecné účely
Odvetvie:  390901 – Odhad hodnoty strojových zariadení
Odvetvie: